Avres ondersteunt en bemiddelt potentiële medewerkers vanuit de Participatiewet, het Doelgroepenregister en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Participatiewet

De Participatiewet is er voor Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt. Deze wet bestaat sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet en vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. De wet is erop gericht om zo veel mogelijk mensen, met of zonder beperking, aan werk te helpen.

Afstand tot de arbeidsmarkt

Wat alle mensen in de Participatiewet met elkaar gemeen hebben is dat het ze niet lukt om op eigen kracht betaald werk te vinden. Dat noemen we een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat die afstand tot de arbeidsmarkt veroorzaakt, verschilt heel sterk van persoon tot persoon.
Soms is die afstand heel klein en is de kandidaat al geholpen met wat hulp in het sollicitatieproces. Vaak is de afstand wat groter. Denk aan een taalachterstand, een leerachterstand, persoonlijke problemen of een beperking. Avres ondersteunt deze mensen daarom waar mogelijk in hun ontwikkeling, zodat zij hun afstand tot de arbeidsmarkt kunnen verkleinen.

Banenafspraak / Doelgroepregister

Om juist mensen met een beperking een kans te bieden op de arbeidsmarkt is de Banenafspraak gemaakt. Deze afspraak komt voort uit het sociaal akkoord, waarin werkgevers toezeggen banen voor mensen met een beperking te realiseren.  

Om goed te kunnen bijhouden of werkgevers zich aan de Banenafspraak houden, heeft de overheid een landelijk Doelgroepregister opgezet. Dit is een databank met mensen die voldoen aan de criteria van de Banenafspraak. Dit zijn mensen die moeilijk werk vinden of behouden door een ziekte of beperking. Het UWV beheert het Doelgroepregister. De mensen die vermeld staan in het Doelgroepregister hebben zodoende een Doelgroepverklaring. Een baan voor iemand uit het Doelgroepregister wordt ook wel een Garantiebaan genoemd.

Wet Sociale Werkvoorziening

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is er voor mensen met een arbeidshandicap die willen werken, maar dat door hun beperking niet zelfstandig bij een gewone werkgever kunnen. Zo’n arbeidshandicap kan een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische oorzaak hebben. Vanwege de invoering van de Participatiewet, komen er sinds 1 januari 2015 geen nieuwe mensen meer bij in de Wsw. Avres begeleidt en bemiddelt nog wel mensen die voor die tijd instroomden in de Wsw. Mensen in de Wsw hebben ook een Doelgroepverklaring.

Ga met ons in gesprek!

Onze accountmanagers vertellen u graag over de mogelijkheden.