Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomsten om rond te komen en wordt hiermee het voortbestaan van uw bedrijf bedreigd? Het kan zijn dat u dan in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz): een uitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Ook kunt u een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Dit kan zijn voor de start van uw onderneming of als u door omstandigheden extra geld nodig heeft voor uw bestaand bedrijf. Bijvoorbeeld voor de aanpak van schulden of de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Bent u ouder dan 55 jaar en deels arbeidsongeschikt? Dan kunt u misschien gebruik maken van de IOAZ-regeling.

Voorwaarden Bbz-uitkering voor startende ondernemers 

Er is een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen om recht te kunnen hebben op bijstand voor zelfstandigen (Bbz):

 • Uw inkomen is lager dan de wettelijke bijstandsnorm;
 • U heeft onvoldoende inkomsten of vermogen om zelf in uw onderhoud te voorzien. Het inkomen van uw partner telt bij deze bepaling ook mee;
 • Er is sprake van een onderneming. In de praktijk betekent dit dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek;
 • U beschikt over alle vereiste vergunningen en diploma’s;
 • U moet zelf in uw bedrijf gaan werken, er de zeggenschap over hebben en de financiële risico’s dragen. Bij samenwerkingsverbanden als een vennootschap onder firma, maatschap of besloten vennootschap (BV) gelden deze voorwaarden voor de vennoten/maten gezamenlijk.
 • U moet werkloos zijn of dit binnenkort worden. Neemt u zelf ontslag om een onderneming te starten, dan heeft u geen recht op een uitkering;
 • U heeft weinig tot geen kans op arbeid in loondienst;
 • Uw gezondheid is goed genoeg om een bedrijf te starten;
 • U moet een ondernemingsplan maken. Het Adviespunt zelfstandigen bekijkt aan de hand van het ondernemersplan of uw bedrijf levensvatbaar is.

Voorwaarden Bbz-uitkering voor gevestigde ondernemers

Er is een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om recht te kunnen hebben op bijstand voor zelfstandigen (Bbz):

 • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm. U heeft onvoldoende inkomsten of vermogen om zelf in uw onderhoud te voorzien. Het inkomen van de partner telt bij deze bepaling ook mee;
 • Er is sprake van een onderneming; in de praktijk betekent dat dat u recht heeft op zelfstandigenaftrek.
 • U werkt voor tenminste 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) in de onderneming;
 • U moet zelf in uw bedrijf werken, er de zeggenschap over hebben en de financiële risico’s dragen. Bij samenwerkingsverbanden als een vennootschap onder firma, maatschap of besloten vennootschap (BV) gelden deze voorwaarden voor de vennoten/maten gezamenlijk. 

Hoogte Bbz-uitkering

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

IOAZ voor ondernemers ouder dan 55

Bent u zelfstandig ondernemer, ouder dan 55 jaar en moet u stoppen met uw bedrijf omdat u langdurig minder dan het sociale minimum verdient? Dan kunt u misschien gebruik maken van de IOAZ-regeling: de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.

Voorwaarden IOAZ 

Er is een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om recht te kunnen hebben op een IOAZ-uitkering:

 • U hebt tenminste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of u hebt drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf waren, samen met eventuele andere inkomsten, de laatste 3 jaar minder dan € 28.957 (bedrag per 1-1-2024) bruto gemiddeld per jaar). Bovendien moet de verwachting bestaan dat deze situatie de komende jaren niet zal verbeteren.
 • U mag nog niet gestopt zijn met uw bedrijf op het moment dat u de aanvraag doet. 

Hoogte IOAZ

De hoogte van de IOAZ wordt door de landelijke overheid vastgesteld. Die norm verandert twee keer per jaar; in januari en in juli. De uitkeringsbedragen kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid.

Lening bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening waarover rente wordt berekend. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf of een bedrijf starten.

Aanvragen

Het aanvragen van Bbz of IOAZ werkt als volgt:

 • U laat ons Adviespunt Zelfstandigen weten dat u een Bbz-uitkering of een Bbz-lening wilt aanvragen. Dit kan telefonisch of via een email: zelfstandigen@avres.nl.
 • Het Adviespunt Zelfstandigen belt u voor een telefonische intake, zodat u in alle rust uw situatie kan bespreken.
 • Uit de telefonische intake blijkt of u al dan niet een Bbz-uitkering of een Bbz-lening kunt aanvragen.
 • Komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering of een Bbz-lening? Dan ontvangt u van het Adviespunt Zelfstandigen een aanvraag- en inlichtingenformulier.
 • Na ontvangst van alle benodigde gegevens, nemen wij uw aanvraag in behandeling genomen en ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Bel (0183) 650 200  Stuur een email