Wat is het doel van het Ambitiefonds?

Het doel van het Ambitiefonds is om de komende 5 tot 7 jaar projecten te bekostigen en ondersteunen die bijdragen aan de missie van Avres*. We bieden met het Ambitiefonds ruimte voor creatieve oplossingen en innovatie en hopen hiermee meer mensen te kunnen ondersteunen. We zoeken hierbij nadrukkelijk naar samenwerking in en met de regio.

*Onze missie is: Samen werken we vanuit aandacht en ontwikkeling aan kansen en perspectief voor onze inwoners.

Het Ambitiefonds bekostigt ‘projecten’. Wanneer is iets een project?

Een belangrijk kenmerk van het fonds is dat de middelen worden besteed aan een specifieke opgave. Een project kent een specifieke doelstelling en heeft een duidelijk begin en einde.

Waarop ligt de focus van projecten/waar dragen projecten aan bij die bekostigd worden uit het Ambitiefonds?

Projecten kunnen worden toegelaten bij en bekostigd worden uit het Ambitiefonds als ze bijdragen aan de volgende focusgebieden;

1. Beperking instroom in bijstand

 •  Projecten die een integrale aanpak van problemen op verschillende leefdomeinen bevorderen
 •  Projecten waarin de verbinding tussen werk en inkomen en sociale teams centraal staat
 •  Projecten waarin werk en inkomen verbonden wordt met andere aspecten van het brede sociaal domein


Lokale verbondenheid, zichtbaarheid en aanwezigheid gelden bij bovenstaande projecten als pré.
 

2. Bevorderen uitstroom uit bijstand

 • Projecten die zich specifiek richten op sectoren met aantoonbare krapte op de arbeidsmarkt in deze regio (toeleiden/opleiden naar kansrijke beroepen)
 • Projecten rond de leerlijnen, gericht op opleiden, verbindingen met praktijkonderwijs en additionele inzet op toeleiding, danwel begeleiding naar werk
 • Projecten gericht op de ontwikkelcapaciteit om de doelgroep te begeleiden

(Investeringen in fysieke productiemiddelen zijn in principe uitgesloten.)
 

3. Bevorderen participatiemogelijkheden

 • Projecten die het mogelijk maken dat mensen een stapje zetten op de participatieladder
 • Projecten gericht op vroegsignalering van schuldhulpvragen (en daarmee ruimte creëren voor participatie of werk)
 • Projecten die tbv. het bevorderen van participatiemogelijkheden brede (lokale) verbindingen leggen

4. Versterking van netwerk

Projecten gericht op het versterken van onderlinge netwerken in de driehoek Avres, werkgevers (arbeidsmarkt) en overheid ter bevordering van het toeleiden van mensen van:

 • Werk naar werk
 • School naar werk
 • Weer aan het werk
 • Projecten gericht op samenwerking rondom Leven Lang Ontwikkelen.

NB. Cofinanciering, danwel verbinding met SROI doelstellingen bij projecten in deze driehoek geldt als pré.
 

5. Vergroten kennis

 • Projecten gericht op het opdoen van specifieke kennis over de doelgroep (aantallen, kenmerken, uitdagingen)
   

6. Projecten specifieke gericht op de volgende doelgroepen:

 • Mensen met arbeidsbeperking
 • Mensen met inkomensproblematiek
 • Statushouders
 • Nuggers
 • Zelfstandig ondernemers
 • Senioren (50+)
 • Jongeren zonder startkwalificatie (tot 27 jaar)

Wat zijn de technische eisen voor het indienen van een project bij het Ambtiefonds?

Er zijn twee of meer betrokken partijen.

 • Avres is altijd betrokken (inclusief een verantwoordelijk contactpersoon).
 • De maximale looptijd van een project is een jaar.


Uitzonderingen hierop zijn bespreekbaar met de fondsmanager.

Onderstaande punten zijn geen technische eisen, maar elementen waar aandacht aan wordt besteed in een aanvraag:

 • De borging: uitgaand van een succesvol project, hoe ziet de borging er dan uit?
 • Zijn er naast het Ambitiefonds andere bronnen van financiering?
 • Is er een mogelijkheid voor cofinanciering?
 • Zijn er mogelijkheden voor revolverendheid?
 • Zijn er vergelijkbare projecten elders?

Hoe verloopt het proces: van aanvraag indienen tot de start van een project?

Heb je een goed projectidee dan is stap 1 om dit kenbaar te maken. Dit doe je door het ideeformulier (link naar formulier) in te vullen dat je vind op de website. Heb je dit gedaan, dan neemt de fondsmanager binnen 3 werkdagen contact met je op. De fondsmanager checkt of het idee voldoet aan de voorwaarden. Voldoet het aan de voorwaarden dan is stap 2 het uitwerken van het idee tot een plan van aanpak. Hierbij krijg je begeleiding van een projectcoach. Hij/zij kan helpen bij verschillende onderdelen van de aanvraag. Denk hierbij aan zicht op eventuele andere fondsen, mogelijkheden voor revolverendheid, verbinding met andere initiatieven e.d.. De fondsmanager beoordeelt het plan van aanpak. Is de fondsmanager akkoord, dan is stap 3 afspraken maken over de voortgang en evaluatie. Zijn deze afspraken gemaakt, dan kan er gestart worden.

Worden gemaakte projectkosten vergoed door het Ambitiefonds?

Projecten kunnen bekostiging vanuit het fonds ontvangen als ze voldoende mate bijdragen aan de inhoudelijke doelen en voldoen aan de technische vereisten. Is dat het geval dan kunnen de volgende kosten worden opgevoerd:

 • Inzet personele kosten (60,- p/uur, plus 10% overhead over de subsidiabele projectkosten)
 • Externe inhuur
 • Project gerelateerde materiaalkosten (uitgesloten zijn investeringen in fysieke materialen meteen afschrijvingsduur die langer loopt dan de projectduur)
 • Communicatiekosten
 • Kosten ten behoeve van monitoring en evaluatie
 • Verrekenbare of compensabele BTW is niet subsidiabel

Hoe verloopt de monitoring en evaluatie van het project?

Voordat tot bekostiging wordt overgegaan maak je met de fondsmanager afspraken over monitoring en evaluatie (inclusief ideeën voor mogelijkheden tot financiële besparingen die kunnen terugvloeien in het fonds). Op basis van deze afspraken rapporteren projecteigenaren over de voortgang van het project. Daarnaast levert ieder project bij afronding een evaluatie op waarin tenminste aan de orde komt:

 • Financiële verantwoording
 • Beknopt verslag van activiteiten
 • Doelbereik
 • Borging van project