BBZ

Bbz inkomensondersteuning en lening voor bedrijfskapitaal

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u (tijdelijk) onvoldoende inkomsten om rond te komen en wordt hiermee het voortbestaan van uw bedrijf bedreigd? Het kan zijn dat u dan in aanmerking komt voor een Bbz-uitkering op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Ook kan er een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. Dit kan zijn voor de start van uw onderneming of als u door omstandigheden extra geld nodig heeft voor uw bestaand bedrijf, bijvoorbeeld voor de aanpak van schulden of de aanschaf van bedrijfsmiddelen.

Welke voorwaarden gelden er voor de Bbz-uitkering als u startende ondernemer bent?

Er zijn een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen om recht te kunnen hebben op een Bbz-uitkering:

 • Uw inkomen is lager dan de wettelijke bestaansnorm;
 • U heeft onvoldoende inkomsten of vermogen om zelf in uw onderhoud te voorzien. Het inkomen van de partner telt bij deze bepaling ook mee;
 • Er is sprake van een onderneming. In de praktijk betekent dit dat u recht heeft op de zelfstandigenaftrek;
 • U beschikt over alle vereiste vergunningen en diploma’s;
 • U moet zelf in uw bedrijf gaan werken, er de zeggenschap over hebben en de financiële risico’s dragen. Bij samenwerkingsverbanden als een vennootschap onder firma, maatschap of besloten vennootschap (BV) gelden deze voorwaarden voor de vennoten/maten gezamenlijk.
 • U moet werkloos zijn of dit binnenkort worden. Neemt u zelf ontslag om een onderneming te starten, dan heeft u geen recht op een uitkering;
 • U heeft weinig tot geen kans op arbeid in loondienst;
 • Uw gezondheid is goed genoeg om een bedrijf te starten;
 • U moet een ondernemingsplan maken. Het Adviespunt zelfstandigen bekijkt aan de hand van het ondernemersplan of uw  bedrijf levensvatbaar is.

Welke voorwaarden gelden er voor de Bbz-uitkering als u gevestigde ondernemer bent?

 • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm. U heeft onvoldoende inkomsten of vermogen om zelf in uw onderhoud te voorzien. Het inkomen van de partner telt bij deze bepaling ook mee;
 • Er is sprake van een onderneming, in de praktijk betekent dat u recht heeft op zelfstandigenaftrek.
 • U werkt voor tenminste 1225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 uur per week) in de onderneming;
 • U moet zelf in uw bedrijf werken, er de zeggenschap over hebben en de financiële risico’s dragen. Bij samenwerkingsverbanden als een vennootschap onder firma, maatschap of besloten vennootschap (BV) gelden deze voorwaarden voor de vennoten/maten gezamenlijk.

Ontvangt u nu een Tozo 4 uitkering? De Bbz uitkering kan niet gelijktijdig met de Tozo 4 uitkering aan u worden uitgekeerd. 

Welk bedrag krijg ik uitbetaald als ik recht heb op de Bbz-uitkering?

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

Heb ik ook recht op Bbz als ik wat ouder en deels arbeidsongeschikt ben?

Als u zelfstandig ondernemer bent, ouder dan 55 jaar en u moet stoppen met uw bedrijf omdat uw inkomen langdurig onder het sociale minimum uitkomt, dan kan het zijn dat u gebruik kunt maken van de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen: de IOAZ-regeling.

Wat zijn de voorwaarden om voor de IOAZ in aanmerking te komen?

U hebt tenminste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of u hebt drie jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest. De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf moeten, samen met eventuele andere inkomsten, de laatste drie jaar minder zijn geweest dan € 25.455 (bedrag per 1-1-2021 bruto gemiddeld per jaar). Bovendien moet de verwachting bestaan dat deze situatie de komende jaren niet zal verbeteren. Let er wel op dat u een IOAZ-uitkering op tijd aanvraagt: op het moment dat u de aanvraag doet, mag u nog niet gestopt zijn met uw bedrijf.

Een lening bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening waarover rente wordt berekend. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf of een bedrijf starten.

Hoe vraag ik een Bbz-uitkering of een Bbz lening bedrijfskapitaal aan?

Dit werkt als volgt:

 • U laat ons Adviespunt Zelfstandigen  weten dat u een Bbz-uitkering of een Bbz-lening wilt aanvragen. Dit kan telefonisch of via een email: zelfstandigen@avres.nl.
 • Het Adviespunt Zelfstandigen belt u voor een telefonische intake, zodat in alle rust uw situatie kan worden besproken.
 • Uit de telefonische intake blijkt of u al dan niet een Bbz-uitkering of een Bbz-lening kunt aanvragen.
 • Komt u in aanmerking voor een Bbz-uitkering of een Bbz-lening? Dan ontvangt u van het Adviespunt Zelfstandigen een aanvraag- en inlichtingenformulier.
 • Na ontvangst van alle benodigde gegevens, wordt uw aanvraag in behandeling genomen en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.